UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

  

Od 01 października 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie
zmienia strukturę organizacyjną.

 

W ramach realizowanego od 01.04.2020r. projektu pt. „Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od 01.10.2020r. nastąpi oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.

 

 

W ramach nowej struktury zostały wyodrębnione cztery zespoły:

 

  1. Zespół ds. pierwszego kontaktu

 Do głównych zadań Zespołu należą:

 - przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do GOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy lub wywiadu środowiskowego,

 - udzielanie informacji o wymaganej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń,

 - udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom/rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

 - udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka,

 - wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

 - przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

 - przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych na potrzeby Ośrodka oraz kompletowanie dokumentów i przygotowywanie umów dotyczących odpłatności za DPS, RDP .

 - udzielanie odpowiedzi na Wnioski o udostępnienie danych osobowych i inne pisma przychodzące z zewnątrz.

 

  1. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

 Do głównych zadań Zespołu należą:

 - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentów do udzielenia pomocy finansowej,

 - prowadzenie postępowań administracyjnego w sprawie przyznania ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

 - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

 

  • świadczeń pieniężnych:

 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 - zasiłek okresowy

 - zasiłek stały

 

  • świadczeń niepieniężnych:

 - posiłek, schronienie

 - usługi opiekuńcze

 - usługi opiekuńcze specjalistyczne

 - ośrodki wsparcia (ŚDS, DPS, OG)

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

 - składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

  1. Zespół ds. usług socjalnych

 Do głównych zadań Zespołu należą:

 - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentów do udzielenia wsparcia w ramach usług (opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowania do DPS, skierowania do RDP, skierowania do schroniska i inne),

 - inicjowanie nowych form pomocy i usług społecznych osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

 - monitoring usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - monitoring usług świadczonych w ośrodkach wsparcia - monitoring usług świadczonych w domach pomocy społecznej oraz Rodzinnym Domu Pomocy w Juszkowie,

 - monitoring usług opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niepełnosprawnej

 -monitoring usług świadczonych w ośrodkach wsparcia, w tym środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 - monitoring i realizacje zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, realizację usługi asystenta rodziny,

 - usługi asystenta rodziny

  

  1. Zespół ds. pracy socjalnej

 Do głównych zadań Zespołu należą:

 - prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,

 - udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej w formie kontraktów socjalnych, projektów socjalnych i innych narzędzi skierowanych na pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych.

 - realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty” i prowadzenie grup roboczych.

 - współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenia skutków ubóstwa.

 - pomoc w uzyskaniu poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.

 

 Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie efektywności świadczonej przez Ośrodek pomocy i wsparcia oraz lepsze wykorzystanie potencjału i doświadczenia pracowników w ramach pracy w poszczególnych Zespołach.