UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE

 I. Postanowienia ogólne

 § 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych gminie w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz innych aktach prawnych.

 § 2

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim działa w oparciu o:

1. Ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2. Ustawę z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

3. Ustawę z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

4. Ustawę z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

5. Ustawę z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

6. Przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych.

7. Niniejszy Statut.

§ 3

Siedziba Ośrodka mieści się w Cieplewie przy ulicy Długiej 20a.

 

§ 4

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Pruszcz Gdański.

 

II. Przedmiot działania

§ 5

Do zadań Ośrodka z pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 6. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

 7. praca socjalna,

 8. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 9. zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

 10. dożywianie dzieci,

 11. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 12. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 13.pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 14.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 15.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 16.przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

 17.przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

 18.podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup oraz społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 19.podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

 20.współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

 

§ 6

Do zadań Ośrodka z zakresu świadczeń rodzinnych należy przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych.

 

§ 7

Do zadań Ośrodka z zakresu funduszu alimentacyjnego należy przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

§ 8

Do zadań Ośrodka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy prowadzenie działań przewidzianych w ustawie w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 9

 Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

III. Organizacja Ośrodka

§ 10

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 11

 Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

 

§ 12

Kierownik Ośrodka:

1. Organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka.

2. Odpowiada za prawidłowość sporządzania planów wydatków i dochodów oraz realizację tego planu.

3. Zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka oraz dokonuje innych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników.

4. Ustala w Regulaminie Organizacyjnym strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

IV. Gospodarka finansowa

§ 13

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

4. Budżet Ośrodka jest uchwalany przez Radę Gminy na rok kalendarzowy zwany rokiem budżetowym.

5. Obsługę finansową i księgową prowadzi Główny Księgowy Ośrodka.

6. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy jest finansowana ze środków własnych Gminy oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.

 

§ 14

1. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych; w szczególności może przyjmować i dysponować na cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi.

2. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do prowadzenia szeroko rozumianej akcji charytatywnej na potrzeby Ośrodka.

 

§ 15

1. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną, do której stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 16

 Kierownik składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 17

 Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy.