UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” EDYCJA 2020

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”

− edycja 2020-2021

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 30 września 2020 r. (szczegóły w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

 

 


 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” EDYCJA 2020

 

Gmina Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 kwotę 232 057,60 zł

 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

 poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Program jest realizowany w trzech formach:

 

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 2. ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

 

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

 2. w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

 

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

W roku 2020 ustala się następujące limity:

  1. limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

  2. limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

  3. limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Gmina Pruszcz Gdański pozyskała środki finansowe na realizacje Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 w ramach pobytu dziennego (223 008,00zł) oraz pobytu całodobowego (9 049,60zł).

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020 oraz pod numerem (58) 691-15-01.

 

 

"Nowa Szansa" program reintegracji społecznej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

"NOWA SZANSA"

program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z Gminy Pruszcz Gdański

Całkowita wartość projektu "Nowa szansa" to:
179 144, 61 złtych

w tym dofinansowanie  projektu z UE to:
152 272,92 złote

Projekt skierowany jest do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, chcących zmienić swoje życie i wykożystać nową szansę na aktywizację społeczno zawodową.

W projekcie przewidziane są następujące działania:

 • zajęcia z psychologiem i coachem
 • warsztaty z komunikacji i terpersonalnej, asertywności i radzenia sobie ze stresem
 • zajęcia z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym
 • kursy i szkolenia zawodowe
 • staże

Celem projektu jest zwiekszenie szans na zatrudnienie grupy 12 osób, kobiet     i mężczyn, w tym również osób z niepełnosprawnością. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie ich samodzielności życiowej i samostanowienia o własnym losie.
Są to osoby niepracujące, długotrwale kożystające z pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją, niekiedy przejawiające syndrom wyuczonej bezradności.
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez wsparcia nie będa w stanie zmienić swojego życia  i nie zostaną zniwelowane ich problemy.

Projekt "Nowa szansa" daje możliwość aktywizacji społecznej, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz podniesienia zdolności do zatrudnienia. Udział w projekcie daje również możliwość podniesienia zdolności do zatrudnienia.

Najwazniejszym efektem naszych działań będzie podjęcie i utrzymanie przez uczestników pracy oraz wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej rozumiane jako nabycie pewności siebie oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Planowane efekty po zakończeniu Projektu "Nowa szansa"

W ramach zaplanowanych działań zamierzamy osiągnąć następujące rezultaty:

 • wzrost kompetencji społecznych uczestników projektu
 • wzrost samodzielności, odpowiedzialności, poczucia kontroli oraz umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost aktywizacji zawodowej, czyli swobodne i świadome poruszanie się po rynku pracy
 • zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost kwalifikacji zawodowych

Zakłada się osiągnięcie zmiany w sferze społecznej u min 80% uczestników (10 osób), natomiast w sferze zawodowej u minimum 30% osób (4 osoby).

Życzymy powodzenia i wytrwałości w drodze do celu!

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Logotyp Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Pruszcz Gdański

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019-2020

Gmina Pruszcz Gdański w 2020r. zamierza realizować ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Celem programu jest:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizacji prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

W 2020 roku limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Pomoc przyznawana w ramach Programu jest bezpłatna.

Z uwagi na pilotażową formę programu możliwości dotyczące ilości osób objętych wsparciem w 2020r. są ograniczone otrzymanym dofinansowaniem.

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20, stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020 lub pod numerem telefonu 662-163-967.

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Polityka cookies

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Formularze do pobrania