UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”

− edycja 2020-2021

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 30 września 2020 r. (szczegóły w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

 

 


 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” EDYCJA 2020

 

Gmina Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 kwotę 232 057,60 zł

 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

 poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Program jest realizowany w trzech formach:

 

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 2. ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

 

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

 2. w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

 

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

W roku 2020 ustala się następujące limity:

  1. limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

  2. limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

  3. limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Gmina Pruszcz Gdański pozyskała środki finansowe na realizacje Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 w ramach pobytu dziennego (223 008,00zł) oraz pobytu całodobowego (9 049,60zł).

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020 oraz pod numerem (58) 691-15-01.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

"NOWA SZANSA"

program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z Gminy Pruszcz Gdański

Całkowita wartość projektu "Nowa szansa" to:
179 144, 61 złtych

w tym dofinansowanie  projektu z UE to:
152 272,92 złote

Projekt skierowany jest do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, chcących zmienić swoje życie i wykożystać nową szansę na aktywizację społeczno zawodową.

W projekcie przewidziane są następujące działania:

 • zajęcia z psychologiem i coachem
 • warsztaty z komunikacji i terpersonalnej, asertywności i radzenia sobie ze stresem
 • zajęcia z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym
 • kursy i szkolenia zawodowe
 • staże

Celem projektu jest zwiekszenie szans na zatrudnienie grupy 12 osób, kobiet     i mężczyn, w tym również osób z niepełnosprawnością. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie ich samodzielności życiowej i samostanowienia o własnym losie.
Są to osoby niepracujące, długotrwale kożystające z pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją, niekiedy przejawiające syndrom wyuczonej bezradności.
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez wsparcia nie będa w stanie zmienić swojego życia  i nie zostaną zniwelowane ich problemy.

Projekt "Nowa szansa" daje możliwość aktywizacji społecznej, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz podniesienia zdolności do zatrudnienia. Udział w projekcie daje również możliwość podniesienia zdolności do zatrudnienia.

Najwazniejszym efektem naszych działań będzie podjęcie i utrzymanie przez uczestników pracy oraz wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej rozumiane jako nabycie pewności siebie oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Planowane efekty po zakończeniu Projektu "Nowa szansa"

W ramach zaplanowanych działań zamierzamy osiągnąć następujące rezultaty:

 • wzrost kompetencji społecznych uczestników projektu
 • wzrost samodzielności, odpowiedzialności, poczucia kontroli oraz umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost aktywizacji zawodowej, czyli swobodne i świadome poruszanie się po rynku pracy
 • zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost kwalifikacji zawodowych

Zakłada się osiągnięcie zmiany w sferze społecznej u min 80% uczestników (10 osób), natomiast w sferze zawodowej u minimum 30% osób (4 osoby).

Życzymy powodzenia i wytrwałości w drodze do celu!

logo.500plus


JEŻELI POBIERASZ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (TZW. 500+)

PAMIĘTAJ!!!

Świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021r.

Jeżeli zmianie nie uległa Twoja sytuacja rodzinna (np. urodzenie dziecka)

W 2020r. NIE SKŁADAJ WNIOSKU O WW. ŚWIADCZENIE.


WAŻNE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na wszystkie dzieci, do ukończenia 18 roku życia,  bez kryterium dochodowego.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, będzie można składać w dwóch formach:

- w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

- w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

Składając wniosek w wersji papierowej należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, numerów PESEL dzieci oraz numeru konta bankowego.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień i wrzesień.

Formularz wniosku obowiązujacy od 01 lipca 2019r. dostepny: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego


UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie informuje, że

     wnioski o ustalenie prawa do:

      Świadczeń rodzinnych

      Świadczeń wychowawczych                     

      Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

          Świadczenia „Dobry start”

na kolejny okres świadczeniowy należy składać:

 • od dnia 01.07.2019 r. – drogą elektroniczną
 • od dnia 01.08.2019r. – w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie przy ulicy Długiej 20A.

Przy składaniu wniosków drogą elektroniczną, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór organu właściwego do rozpatrzenia składanego wniosku. Dla mieszkańców miejscowości:

Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Malentyn, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Weselno, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka

organem właściwym jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE.

Wybór właściwego organu pozwoli uniknąć przesyłania wniosków pomiędzy ośrodkami, co wpłynie na usprawnienie procesu rozpatrywania ww. wniosków.


Kontakt:

Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - obsługujący świadczenie wychowawcze (500+)

Nazwiska na litery od A do Ł

tel: 58 691 15 01 wew. 1

 

Nazwiska na litery od M do Ż

tel: 58 691 15 01 wew. 2adres e-mail: 500plus@pruszczgdanski.pl

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodziny w przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Dokumenty

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia   wysokości   świadczenia   wychowawczego   będącego przedmiotem wniosku

Formularze wniosku są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20A, 83-031 Łęgowo

 

   WAŻNE

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

Szczegółowe informacje na temat ustawy, w tym bieżące aktualności dotyczące programu "Rodzina 500+" mogą państwo uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

DOBRY START

Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę).

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” należy składać – podobnie jak wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • Od 1 lipca do 30 listopada w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną
 • Od 1 sierpnia do 30 listopada w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie przy ulicy Długiej 20A.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

UWAGA!

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wniosek można pobrać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Drodzy seniorzy !

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim wraz z Urzędem Gminy Pruszcz Gdański kontynuując działania realizowane w ubiegłym roku w ramach  projektu socjalnego pt.: „Bezpieczny Senior” informuje mieszkańców gminy Pruszcz Gdański powyżej 60 roku życia o mozliwości otrzymania "Koperty życia" .

Akcja skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Pruszcz Gdański i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się magnes z nadrukiem „Koperta życia”.

„Koperta życia” zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród osób starszych,  a informacje w niej zawarte umożliwią służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej czy Służbom Socjalnym szybką reakcję ratującą często zdrowie i życie Seniora.

Osoby zainteresowane otrzymaniem "Koperty życia"

prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 11.00 z Panią Marzeną Jach -  668-869-724